top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN @online-business-support ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer [70347670]

 

Artikel 1. Algemeen

1.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen @online-business-support (of ‘Opdrachtnemer’) en de opdrachtgever (hierna ‘Opdrachtgever’) waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit het geven van coaching en bedrijfsmatige adviezen.

2.    Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

1.    Alle aanbiedingen van @online-business-support en de termijn waarbinnen @online-business-support de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door Eline | online -business-support is geaccepteerd (tot die tijd staat het @online-business-support vrij om het door haar gedane aanbod te allen tijde zonder opgaaf van reden in trekken), ten blijke waarvan @online-business-support een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.    Door @online-business-support opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn in EUR en exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij @online-business-support, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.

3.    Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is @online-business-support daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Eline | online -business-support anders aangeeft.

 

Artikel 3. Opdracht

1.    @online-business-support behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.

2.    @online-business-support gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van coaching en bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten.

3.    De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan @online-business-support beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door @online-business-support is ontvangen of zekerheden ten behoeve van @online-business-support zijn gesteld.

4.    Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door @online-business-support een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van @online-business-support op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5.    Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden in beginsel vanuit de eigen locatie van Opdrachtnemer, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en diens activiteiten en alle overige relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.

6.    Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.

7.    Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan @online-business-support te worden gemeld.

8.    Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

9.    Alle prijzen en tarieven die door @online-business-support worden opgegeven of in de overeenkomst worden genoemd kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari worden aangepast, overeenkomstig de eventuele stijging van de maandelijkse prijsindex volgens de meest recente consumentenprijsindex (CPI) inzake alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of, indien deze index niet langer wordt gepubliceerd, een vergelijkbaar alternatief. De aanpassing dient op basis van de volgende formule te worden vastgesteld: het aangepaste tarief is gelijk aan het feitelijke huidige tarief vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de laatste maand november, gedeeld door het indexcijfer voor de maand november van een jaar eerder. Prijzen en tarieven worden niet benedenwaarts aangepast.

10.  Behalve ingevolge het vorige lid, kan @online-business-support de overeengekomen prijzen en tarieven tussentijds aanpassen indien zich bij de prijsbepalende factoren een stijging voordoet die de normale inflatie te boven gaat of indien de economische grondslag van de overeenkomst wezenlijk wordt beïnvloed als gevolg van bijvoorbeeld richtlijnen van de nationale of Europese overheid of regelingen van nutsbedrijven of verzekeringsmaatschappijen. Tariefsaanpassingen ingevolge dit lid 10 dienen te worden aangekondigd met inachtneming van een termijn voor kennisgeving van één maand vóór de effectieve datum van de wijziging, met vermelding van de reden voor de wijziging. Indien de Klant binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen een voorgenomen tariefstijging en partijen geen overeenstemming bereiken over wijziging van de betreffende tarieven, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een termijn voor kennisgeving van één maand, tenzij @online-business-support afstand doet van haar recht op aanpassing van de tarieven. Geen der partijen is vanwege een dergelijke beëindiging gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Indien de Klant dit recht heeft uitgeoefend, worden de tarieven tot de beëindiging van de overeenkomst ongewijzigd toegepast. Indien de Klant verzuimt bezwaar te maken of verzuimt dit recht op beëindiging uit te oefenen, worden de nieuwe tarieven één maand na de schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen stijging door @online-business-support van toepassing.

 

Artikel 4. Betaling / annulering

1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door @online-business-support aan te geven wijze. @online-business-support is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.

2.    Een beroep op verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.

3.    Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is Opdrachtgever in dat geval verplicht alle door @online-business-support na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan @online-business-support te vergoeden.

4.    Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van @online-business-support direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de Opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. @online-business-support is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door @online-business-support geleden schade en gederfde winst.

5.    Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door Opdrachtgever, heeft @online-business-support recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.

6.    Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. 

 

Artikel 5. Opschorting en ontbinding

1.    @online-business-support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:

       a.     Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b.     Na het sluiten van de overeenkomst @online-business-support ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c.     Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.    Voorts is @online-business-support bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 6. Geheimhouding, datalekken en AVG

1.    @online-business-support en haar Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

2.    @online-business-support verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van @online-business-support een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. @online-business-support heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

3.    Voor zover mogelijk verleent @online-business-support bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). @online-business-support zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.

4.    @online-business-support neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.                                                                      

5.    Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart @online-business-support voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van @online-business-support

6.    Na afloop van de overeenkomst draagt @online-business-support binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. @online-business-support verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.                                                                     

7.    Indien er sprake is van een datalek stelt @online-business-support haar Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht datalekken c.q. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. @online-business-support wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

              

Artikel 7. Eigendom, eigendomsvoorbehoud, teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.    Indien @online-business-support aan Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.    Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft @online-business-support het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op Opdrachtgever te verhalen.

3.    Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle materialen en andere goederen die door @online-business-support worden gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht de eigendom van @online-business-support of haar leverancier.

4.    Goederen die aan de Opdrachtgever zijn verkocht en geleverd blijven de eigendom van @online-business-support of haar leverancier totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is ingevolge enige overeenkomst of voor uitgevoerd of uit te voeren werk, alsmede eventuele aanvullende kosten of onder de overeenkomst verschuldigde rente, volledig aan @online-business-support zijn betaald. Rechten worden te allen tijde aan de Opdrachtgever verleend of overgedragen op voorwaarde dat de Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.    De aansprakelijkheid van @online-business-support is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van @online-business-support in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.           De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

       b.           De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van @online-business-support alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

       c.            Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.    @online-business-support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.    @online-business-support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat @online-business-support is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan @online-business-support kenbaar behoorde te zijn.

5.    @online-business-support is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van Opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

6.    Indien @online-business-support in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal @online-business-support slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat @online-business-support ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

 

Artikel 9. Overmacht

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop @online-business-support geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor @online-business-support niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder, ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen.

2.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3.    Voor zoveel @online-business-support ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is @online-business-support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Vrijwaring

1.    Opdrachtgever vrijwaart @online-business-support voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.    Indien Opdrachtgever aan @online-business-support informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.

3.    Opdrachtgever vrijwaart @online-business-support voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 11. Meer-/minderwerk

1.    @online-business-support zal na afloop van de maand Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren/verrichtte werkzaamheden. Indien @online-business-support gedurende de betreffende maand meer of minder uren in een maand dan het overeengekomen aantal uren werkzaamheden heeft verricht, informeert @online-business-support Opdrachtgever hierover. Na overleg met Opdrachtgever, zal de @online-business-support naar diens keuze, (I) deze meer of minder gewerkte uren verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de volgende maand of (II) voor de meer of minder gewerkte tijd separaat een factuur sturen of (III) de minder gewerkte uren inhalen binnen een periode van 2 maanden. @online-business-support zal in dat geval de meer of minder bestede tijd factureren/crediteren tegen het overeengekomen tarief per uur (excl. BTW en andere heffingen). Betaling van de aanvullende werkzaamheden dienen, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.    Het voorgaande is niet van toepassing indien de minder gemaakte uren het gevolg zijn van het door Opdrachtgever niet verstrekken van voldoende werkzaamheden om aan de overeengekomen aantal uren te kunnen voldoen.

3.    Opdrachtgever kan, mits in overleg en met overeenstemming van @online-business-support te allen tijde aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze opdracht, door @online-business-support laten verrichten. @online-business-support zal deze werkzaamheden verrichten tegen het in lid 1 genoemde uurtarief. 

 

Artikel 12.   Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt @online-business-support op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, alle rechten en bevoegdheden voor die @online-business-support ingevolge het recht toekomen.

2.    Alle door @online-business-support ter beschikking gestelde /verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van @online-business-support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.    Publicatie van door @online-business-support vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van @online-business-support   In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van @online-business-support te worden opgenomen "geproduceerd door @online-business-support ".

 

Artikel 13. Diversen

1.    Het is de Opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende twaalf (12) maanden na afloop van de overeenkomst niet toegestaan om een dienstverband of vergelijkbare rechtsbetrekking aan te gaan met een door @online-business-support ingezette persoon die te eniger tijd tijdens de looptijd van de overeenkomst betrokken is geweest bij de uitvoering van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

2.    De overeenkomst vormt de volledige overeenstemming tussen de partijen in verband met het onderwerp ervan en vervangt en derogeert aan alle voorgaande (mondelinge en/of schriftelijke) toezeggingen, onderhandelingen, overeenstemmingen en overeenkomsten in verband daarmee.

3.    Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepaling van de overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming van de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door een der Partijen bij een schending of tekortkoming door de ander partij ten aanzien van een diens verplichtingen onder de overeenkomst impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit enige verplichting voortvloeiende rechten. Een verklaring van afstand ter zake van enig recht onder deze overeenkomst geldt uitsluitend als zodanig indien deze is vervat in een schriftelijke akte ondertekend door de partij die afstand doet.

4.    De overeenkomst roept geen arbeidsovereenkomst, partnerschap, agentuur, joint venture of andere vergelijkbare relatie tussen de partijen in het leven, en wordt niet geacht zulks te doen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Den Haag.

2.    Op alle overeenkomsten tussen @online-business-support en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

PRIVACYVERKLARING

@online-business-support hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geef ik informatie over hoe ik om ga met jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

@online-business-support
Vrouwe Meilendislaan 4a
2553 EX Den Haag
T: 06-45396277
E: eline@online-business-support.nl
W: https://www.online-business-supprt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

@online-business-support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsnaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer t.b.v. betalingen

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

– IP-adres (anoniem)

– Gegevens over je activiteiten op onze website (anoniem)

– Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

@online-business-support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– @online-business-support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw persoonsgegevens worden door @online-business-support verwerkt op basis van jouw toestemming of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht / overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

@online-business-support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van wettelijke regelgeving je gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens t.b.v. het aannemen of verstrekken van een opdracht worden bewaard zolang u gebruik blijft maken van onze diensten. Op verzoek kunnen bij beëindiging van de diensten je gegevens verwijderd worden uit ons systeem.

– Als u contact met ons opneemt via de website, worden de gegevens die u meestuurt (zoals naam, bedrijfsnaam, mailadres en telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden tot maximaal twee jaar bewaard.

– De gegevens die worden verzameld door Google Analytics zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard op de server van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden

@online-business-support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van opdracht / overeenkomst  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met ondernemingen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. @online-business-support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

@online-business-support gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. @online-business-support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Hieronder een overzicht:

– Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar

– Facebook en Instagram. Functie: permanente en sessie cookies. Bewaartermijn: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– LinkedIn. Functie: permanente en sessie cookies. Bewaartermijn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door @online-business-support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eline@online-business-support.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

@online-business-support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

@online-business-support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eline@online-business-support.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– We maken gebruik van een beveiligd administratiesysteem, die alleen via tweestapsverificatie te openen is.

bottom of page